info@otestobar.com
Rúa de Abril Ares 4,Santiago
+34 881 12 99 56

Legal Advice

Aviso Legal

CONDICIÓNS DE USO
En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), CHAVES SANTAS SLU informa que é titular do sitio web otestobar.com
Dacordo ca esixencia do artigo 10 da citada Lei, CHAVES SANTAS SLU informa dos seguintes datos:
O titular de este sitio web é CHAVES SANTAS SLU, con CIF B70465786 e domicilio social en RUA DE SAN PEDRO 120 15703, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA), inscrita no Rexistro Mercantil, no tomo: 262, folio: 181, hoja: SC 47971 e inscrición: 1, fecha 32/10/2016, ano pre: 2015 . O enderezo de correo electrónico de contacto ca empresa é: info@otestobar.com.

Usuario e réximen de responsabilidades
A navegación, acceso e uso polo sitio web de CHAVES SANTAS SLU confire a condición de usuario, pola que se aceptan, dende a navegación polo sitio web de CHAVES SANTAS SLU, todas as condiciones de uso aquí establecidas sin perxuicio da aplicación da correspondente normativa de obrigado cumprimiento legal según o caso.
O sitio web de CHAVES SANTAS SLU proporciona gran diversidade de información, servicios e datos. O usuario asume a súa responsabilidade no uso correcto do sitio web. Esta responsabilidade extenderase a:
A veracidade e licitude das informacions aportadas polo usuario nos formularios extendidos por CHAVES SANTAS SLU para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos pola web.
O uso da información, servizos e datos ofrecidos por CHAVES SANTAS SLU contrariamente ao disposto poas presentes condicións, a Lei, a moral, as bonas costumes ou o orden público, ou que de calquera outro modo podan suponer lesión dos dereitos de terceiros ou do mismo funcionamiento do sitio web. Política de enlaces e exencións de responsabilidade CHAVES SANTAS SLU non se fai responsable do contenido dos sitios web aos que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido de outros sitios da red. Asimismo, tampouco garantizará a disponibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios axenos a sús propiedadr aos que se poida acceder por medio dos enlaces. CHAVES SANTAS SLU declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquera daño aos usuarios de su sitio web, que puderan derivarse da navegación polo seu sitio web. En consecuencia, CHAVES SANTAS SLU non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuales danos que pola navegación por Internet pudera sufrir o usuario.

Modificacións
CHAVES SANTAS SLU resérvase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas, sin aviso previo, no contido do seu sitio web. Tanto no referente aos contidos do sitio web, como as condiciones de uso do mismo. Ditas modificacións poderán realizarse a través do sitio web por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimiento durante o tiempo en que se atopen publicadas na web e hasta que non sexan modificadas válidamente por outras posteriores.

Protección de datos
De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de CHAVES SANTAS SLU con CIF B70465786 e domicilio social sito en RUA DE SAN PEDRO 120 15703, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA), ca finalidade de poder facilitar, axilizar e cumplir os compromisos establecidos entre ambas partes. En cumprimiento ca normativa vixente, CHAVES SANTAS SLU infórmalle que os datos serán conservados durante o plazo estrictamente necesario para cumplir coos preceptos mencionados con anterioridade.
Mentras no nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.
CHAVES SANTAS SLU informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que CHAVES SANTAS SLU comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes se supriman ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.
De acordo cos dereitos que lle confire o a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico info@otestobar.com
Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

Propiedade intelectual e industrial
CHAVES SANTAS SLU por si mesma ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de CHAVES SANTAS SLU. Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.
Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de CHAVES SANTAS SLU.
O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de CHAVES SANTAS SLU. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de CHAVES SANTAS SLU.

Accións legais, lexislación aplicable e xurisdición
CHAVES SANTAS SLU resérvase, así mesmo, a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos, ou polo incumprimento das presentes condicións.
A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición ordinaria cumprindo coas normas sobre xurisdición e competencia respecto diso. CHAVES SANTAS SLU ten o seu domicilio na Coruña, España.